Informatie

Fabrikanten

Kantoorartikelshop is onderdeel van MODII-webshops

Algemene voorwaarden MODII

1. Algemeen
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MODII en op alle (met afnemers van producten van MODII ) gesloten overeenkomsten.
1.2
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Bestellen en tot stand komen van overeenkomst
2.1
Alle uitingen van MODII op de website of elders gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2
Bestellingen kunnen via de website van MODII worden geplaatst.
2.3
MODII behoudt zich het recht voor bestellingen onder het minimum bestelbedrag van €25,- te weigeren. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4
Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal MODII in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
2.5
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat MODII de bestelling heeft geaccepteerd.

3. Prijzen
3.1 
De prijzen op de website van MODII zijn de actuele prijzen. De prijzen in nieuwsbrieven en overige mailingen of uitingen kunnen daarvan afwijken.
3.2
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is MODII bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3
Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, exclusief BTW en kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van het bestelbedrag, eenmalig het op de website vermelde bedrag aan verzendkosten in rekening gebracht. Bij bestellingen vanaf € 150,- zijn de verzendkosten gratis.
3.4
MODII is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd om wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Levering
4.1 
MODII bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven straatadres van de afnemer afgeleverd.
4.2
MODII levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt MODII uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.
4.3
MODII behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren.
4.4
Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet, niet juist of onvolledig wordt geleverd. De afnemer dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling te melden. Daarna kan de levering eventueel op kosten van MODII worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

5. Betaling
5.1
Betaling geschiedt via een van de op MODII uiteengezette wijzen tegen de daarvoor geldende voorwaarden.
5.2
Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt standaard een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum. Deze termijn is in onderling overleg eventueel te verruimen.
5.3
In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt MODII zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden.
5.4
Verrekening met vorderingen op MODII of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.
5.5
Vooruitbetaling kan slechts per bank of giro.
5.6
Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. MODII kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1
Afgeleverde artikelen blijven eigendom van MODII , totdat aan alle (betalings-) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2
MODII is onherroepelijk gemachtigd, dus zonder dat ingebrekestelling is vereist, om de artikelen die het eigendom van MODII zijn gebleven terug te (laten) halen.

7. Retourrecht
7.1 
Alleen een consumenten afnemer heeft het recht om door MODII geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren in de originele, ongeopende verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending. ( Er dient eerst een e-mail gestuurd te worden voor een retournummer )
7.2
Indien de artikelen ongebruikt zijn ( 7.1) en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet MODII de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
7.3
Wanneer de door MODII afgeleverde artikelen niet binnen de zichttermijn van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

8. Garantie
8.1
MODII garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende twaalf maanden na aflevering.
8.2
Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij MODII worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.3
Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, MODII het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van MODII ). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen. Indien het artikel ouder is dan 1 jaar en MODII kan het artikel niet meer repareren of heeft het desbetreffende artikel niet meer op voorraad, dan biedt MODII de mogelijkheid om het vervangende artikel tegen 50% van de kostprijs aan te schaffen, ofwel 50% van het aankoopbedrag retour te ontvangen.
8.4
Deze garantie is niet van toepassing indien: het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade; wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.; MODII niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

9. Persoonsgegevens
9.1 
Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van MODII opgeslagen om de bestellingen te verwerken. MODII hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de toepasselijke wetgeving.
9.2
Wanneer MODII gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden, blijft de privacy gewaarborgd.

10. Aansprakelijkheid
10.1 
De aansprakelijkheid van MODII met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
10.2
MODII is niet aansprakelijk voor door haar op de website verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
10.3
Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van MODII beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.

11. Informatievoorziening
11.1 
Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door MODII al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
11.2
MODII stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar: haar vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs, de kosten van verzending, de wijze van aflevering en betaling en het e-mailadres dat gebruikt kan worden om klachten, vragen en overige relevante correspondentie naartoe te sturen.
11.3
Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat MODII niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.
11.4
Afbeeldingen van producten dienen uitsluitend ter illustratie. Verpakkingen en producten kunnen incidenteel afwijken van de afbeelding, in verband met acties en vernieuwingen fabrikanten.

12. Geschillen
12.1 
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar MODII is gevestigd bevoegd, tenzij MODII voor de rechter van uw vestigingsplaats kiest.

Wij leveren uitsluitend aan bedrijven en de overheid.