Informatie

Fabrikanten

Garantie

Conform onze algemene voorwaarden, lid 8.
8.1

Kantoorartikelshop.nl garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende twaalf maanden na aflevering.

8.2
Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Kantoorartikelshop.nl worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.3
Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Kantoorartikelshop.nl het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Kantoorartikelshop.nl). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen. Indien het artikel niet ouder is dan 1 jaar en Kantoorartikelshop.nl kan het artikel niet meer repareren of heeft het desbetreffende artikel niet meer op voorraad is, dan biedt Kantoorartikelshop.nl de mogelijkheid om het vervangende artikel tegen 50% van de kostprijs aan te schaffen, ofwel 50% van het aankoopbedrag retour te ontvangen.

8.4
Deze garantie is niet van toepassing indien: het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade; wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.; Kantoorartikelshop.nl niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek. Heeft u vragen over de garantie? Stuur een mail naar info@modii.nl.